Malá zver – PROBLÉM 10: Požatevný šok.

Veľkoplošným obhospodarovaním a abstinenciou medzí, vetrolamv a biopásov/biokoridorov sa po zbere repky olejky a obilovín zmení krajina na púšť. Každá zelená podrastlina, ktorej trvá niekoľko dní pri trochu vhodných poveternostných podmienkach vyklíčiť, je nekompromisne smykovaná a zapravená do pôdy.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 9: Straka a krkavec

Ďalším nekompromisným a rozmáhajúcim sa predátorom malej zveri sú krkavcovité: straky a krkavce. Nie je zriedkavosť vidieť kŕdle strák poletujúcich zo stromu na strom, alebo popri cestných komunikáciách, čakajúc na obete kolízií s automobilmi. No neuspokoja sa s úlohou požierača mŕtvol. Aj sami si ulovia v poli nechránené drobce zajacov alebo vajcia z násad vtíkov.
Avšak aj keď zverejňované problémy malej zveri sa prednostne týkajú tzv. M-kových oblastí Slovenska, už aj tu možno zaevidovať taktiež vo vysokých počtoch krkavce. Ich mohutný zobák a nesmierna inteligencia z nich robí vrcholových predátorov malej zveri v nížinách. A ich počty stúpajú.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 8: Kosenie v skorých termínoch.

Kosenie trvalo trávnatých porastov a porastov krmovín v skorých jarných mesiacoch má negatívny vplyv na novonarodené jedince zajacov, hniezdiace bažantie sliepky ale aj na novonarodené srnčatá a inú zver, ktorá kladie mláďatá v týchto porastoch a danom období. Pri absencii preventívnych opatrení, hlásení plánovaného vykonávania prác poľnohospodárskymi subjektami na daných plochách a vysokých pojazdových rýchlostiach agrotechniky dochádza často k vysokým stratám na životoch novonarodených zvierat.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 7: Limitované zdroje vody v poľnohospodárskej krajine.

Malá zver a vtáctvo a hlodavce, tak ako všetko živé, je závislé na zdrojoch vody. Avšak presun za zdrojom vody na veľké vzdialenosti nie je obvyklým. Veľkoplošným poľnohospodárskym manažmentom pôdy vymizli z polí remízy a prirodzené zachytávače dažďovej vody. Mnoho prameňov je obnažených a vďaka nedostatočnej vegetácii k ich ochrane pred stále vyššími letnými teplotami sa strácajú z povrchu. Dochádza kúbytku vody v krajine ako možného zdroja tekutín pre malú zver a drobnú faunu a hmyz. Rosné rána sú menej časté, klimatické zmeny v prospech vyšších teplôt sú stále markantnejšie. Leto začína v zmysle teplôt a sucha omnoho skôr, ako v minulosti a suché obdobia sa predlžujú.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 6: Intenzívne veľkoplošné poľnohospodárstvo.

Rastlinná poľnohospodárska výroba dnes nie je o nakŕmení obyvateľstva. Len mizivé percento produktov z pestovania končí v slovenskom potravinárstve. Drvivá väčšina ide na predaj do zahraničia alebo je odpredaná na tvorbu biopaliva do spaľovní. Čiže komodity sú položka biznisu. Preto je aj nízka diverzita pestovaných plodín. Dookola sa opakujú obilniny, kukurica, repka, slnečnica a občas sója alebo repa. Za účelom maximálneho zisku (a možno s vedomím, že aj tak to do potravín nepôjde) sú polia niekoľko krát striekané prípravkami, na zničenie akéhokoľvek podrastu zelene. A na výmerách aké sú užívané v súčasnosti je tým pádom málo miest, kde je potravinová ponuka pre malú zver. Tú nachádza len v okolí štátnych a poľných ciest, a niekoľkých remízov, či stĺpov vedenia s vysokým napätím.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 5: Pernaté dravce.

Otázka pernatých dravcov a ich počtu je veľmi háklivou témou. Mnoho z nich patrí medzi chránené druhy a my to plne akceptujeme. Avšak aj pernatý dravec je dravec a potrebuje jesť. Obvyklou potravou sú síce myši, sysle a drobné hlodavce. Avšak nepohrdnú ani mladým zajacom, jarabičkou či sliepkou, sediacou na znáške vajec. Ale to je kolobeh prírody.
No keďže ubúda myší a plôch, kde môžu loviť, sústredia sa tam, kde je život a teda aj malá zver a dochádza častejšie k úlovkom, ktoré boli považované za ojedinelé a to práve úlovkom malej zveri.

Čítať ďalej

Projekt „Živá lúka“ v tieni vstupných  faktov.

…Výsledky dotazníkového zisťovania podkladov k projektu „Živá lúka“

 

OZ Zeleň za podpory svojich partnerov, ktorými sa stali Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz a mediálny partneri TV relácia relácie o prírode Halali a časopisy Poľovníctvo a rybárstvo, Les a letokruhy, Halali – magazín o prírode a internetový portál LovuZdar.sk zisťovala v mesiacoch november a december 2017 pomocou dotazníkového formulára, uverejneného na internete, informácie o stave škôd na srnčatách a malej zveri počas vykonávania kosby v revíroch na Slovensku.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 4: Premnožené srstnaté dravce ako kuna a líška, jazvec.

Podmienky súčasnej slovenskej krajiny napomáhajú srstnatým dravcom ako líška, jazvec a kuna existovať a prosperovať. Opustené areály poľnohospodárskych družstiev, povaly starých domov na miestach, odkiaľ obyvateľstvo odchádza do miest, neupravené a neregulované stromové porasty v okolí vodných tokov sú rajom pre tieto šelmy. Súčasne koncentrácia malej zveri len na okrajoch a v určitých oblastiach, kde má dostatočný kryt a potravinové možnosti dáva predátorom príležitosti ľahšie sa zmocniť koristi.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 3: Premnožený diviak.

Z dôvodu dostatočnej potravinovej ponuky a zabezpečenia pokoja v kryte vo veľkých lánoch „technických“ plodín ako kukurica, repka a slnečnica, je diviak od jari do jesene značne rozšírený aj v poľnohospodárskej krajine. Jeho prítomnosť negatívne zasahuje do stavov malej zvery ale aj vtákov hniezdiacich na zemi ako je bažant a jarabica. Tretí a štvrtý vrh zajaca je značne decimovaný čiernou zverou.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 2: Málo biodiverzity a políčok.

Ničením stromoradí za účelom získania štiepky, rozorávaním medzí sa z krajiny vytratila diverzita prostredia a miesta pokoja pre malú zver. Pestované plodiny sú zväčša nutrične nedostačujúce pre malú zver a chemické ošetrenie likviduje všetok podrast v lánoch poľnohospodárskych plodín. Ostrovčeky zelene, ktoré sa zachovali sú izolované a častokrát v blízkosti ľudských obydlí.

Čítať ďalej