Malá zver – PROBLÉM 5: Pernaté dravce.

Otázka pernatých dravcov a ich počtu je veľmi háklivou témou. Mnoho z nich patrí medzi chránené druhy a my to plne akceptujeme. Avšak aj pernatý dravec je dravec a potrebuje jesť. Obvyklou potravou sú síce myši, sysle a drobné hlodavce. Avšak nepohrdnú ani mladým zajacom, jarabičkou či sliepkou, sediacou na znáške vajec. Ale to je kolobeh prírody.
No keďže ubúda myší a plôch, kde môžu loviť, sústredia sa tam, kde je život a teda aj malá zver a dochádza častejšie k úlovkom, ktoré boli považované za ojedinelé a to práve úlovkom malej zveri.

Čítať ďalej

Projekt „Živá lúka“ v tieni vstupných  faktov.

…Výsledky dotazníkového zisťovania podkladov k projektu „Živá lúka“

 

OZ Zeleň za podpory svojich partnerov, ktorými sa stali Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz a mediálny partneri TV relácia relácie o prírode Halali a časopisy Poľovníctvo a rybárstvo, Les a letokruhy, Halali – magazín o prírode a internetový portál LovuZdar.sk zisťovala v mesiacoch november a december 2017 pomocou dotazníkového formulára, uverejneného na internete, informácie o stave škôd na srnčatách a malej zveri počas vykonávania kosby v revíroch na Slovensku.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 4: Premnožené srstnaté dravce ako kuna a líška, jazvec.

Podmienky súčasnej slovenskej krajiny napomáhajú srstnatým dravcom ako líška, jazvec a kuna existovať a prosperovať. Opustené areály poľnohospodárskych družstiev, povaly starých domov na miestach, odkiaľ obyvateľstvo odchádza do miest, neupravené a neregulované stromové porasty v okolí vodných tokov sú rajom pre tieto šelmy. Súčasne koncentrácia malej zveri len na okrajoch a v určitých oblastiach, kde má dostatočný kryt a potravinové možnosti dáva predátorom príležitosti ľahšie sa zmocniť koristi.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 3: Premnožený diviak.

Z dôvodu dostatočnej potravinovej ponuky a zabezpečenia pokoja v kryte vo veľkých lánoch „technických“ plodín ako kukurica, repka a slnečnica, je diviak od jari do jesene značne rozšírený aj v poľnohospodárskej krajine. Jeho prítomnosť negatívne zasahuje do stavov malej zvery ale aj vtákov hniezdiacich na zemi ako je bažant a jarabica. Tretí a štvrtý vrh zajaca je značne decimovaný čiernou zverou.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 2: Málo biodiverzity a políčok.

Ničením stromoradí za účelom získania štiepky, rozorávaním medzí sa z krajiny vytratila diverzita prostredia a miesta pokoja pre malú zver. Pestované plodiny sú zväčša nutrične nedostačujúce pre malú zver a chemické ošetrenie likviduje všetok podrast v lánoch poľnohospodárskych plodín. Ostrovčeky zelene, ktoré sa zachovali sú izolované a častokrát v blízkosti ľudských obydlí.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 1: Veľké osevné plochy.

Veľké osevné plochy tzv. „energetických“ kultúr repky, slnečnice, kukurice, sóje jednak poskytujú dostatočný priestor a kľud predátorom (líška, diviak), súčasne však na druhej strane poskytujú len minimálnu diverzitu potravinovej ponuky pre hmyz, vtáctvo a malú zver. Tá stráda a nevyužíva biotop na svoju existenciu, resp. pohybuje sa len po okrajoch, kde sa stretajú dve plodiny a je šanca, že tam existuje zelený podrast s inou rozmanitejšou vegetáciou.

Čítať ďalej

Boj proti AMO v poli.

V zmysle aktuálnej epidemiologickej situácie pre africký mor ošípaných, kedy je táto nákaza potvrdená v susedných krajinách v Poľsku, Českej republike a na Ukrajine, je potrebné, aby sa Slovensko pripravilo dôkladne na scenár výskytu vírusu aj na našom území. Štátna veterinárna správa už organizuje informačné kampane a organizuje v spolupráci s poľovníckymi organizáciami monitoring v diviačej populácii. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s veterinárnou správou vydali národný kontrolný program pre africký mor ošípaných  v diviačej populácii na Slovensku v roku 2018, kde je cieľom výrazné zníženie populačnej hustoty diviačej zveri na Slovensku vo všetkých vekových a pohlavných kategóriách. Je ale potrebná koordinácia všetkých zložiek na národnej úrovni. Poľnohospodári z odvetvia živočíšnej výroby, a zvlášť tí, zaoberajúci sa chovom ošípaných, sú už v pohotovosti a súčinnosti. Avšak je potrebné, aby sa zapojili aj poľnohospodári z odvetvia rastlinnej výroby.

Čítať ďalej

Biopásy na Slovensku.

Aktuálna situácia:

Súčasne je na Slovenku prostredníctvom MPRV SR stále možnosť žiadať o dotačný titul v rámci neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 o finančnú podporu v rámci platieb za Agroenvironmentálne –klimatické opatrenia (10), agroenvironmentálne –klimatické záväzky (10.1) na Multifunkčné okraje polí (biopásy na ornej pôde).

Do podpory môžu byť zaradené orné pôdy v nížinných oblastiach SR (Podunajská nížina, Trnavská tabuľa, Východoslovenská nížina a Záhorská nížina) o minimálnej výmere 3ha ornej pôdy vedenej v LPIS. Biopásy musia byť v šírke min. 5 metrov  (max. 10 metrov) a najmenej 200 metrov dlhé. Osiate zmesou celoročne kvitnúcich rastlín.

Čítať ďalej

Dotačný titul: Biopásy

Pre tých, ktorý vlastnia pôdu a majú záujem niečo spraviť pre biodiverzitu a podporu malej zveri a vtáctva a hmyzu v svojom okolí, pozrite si podmienky stále platnej výzvy MPRV SR na biopásy. Podľa iinformácií bolo doposiaľ osiatych LEN 22ha z plánovanývh 12 tisíc ha. Takže financie isto sú stále dostupné.

Čítať ďalej

SENOSEČE, ALEBO AKO ÚSPEŠNE SKOORDINOVAŤ POĽNOHOSPODÁROV, POĽOVNÍKOV, OCHRANÁROV A VEREJNOSŤ.

Už dlhšiu dobu sledujem cez české poľovnícke printové médiá ale aj cez príspevky na sociálnych sieťach na internete veľmi zaujímavý a prospešný projekt Ochrana zvířat při sklizni a sečích, na ktorom spolupracuje Česká zemědělská univerzita v Praze, Ministerstvo životního prostředí a mnoho myslivců a dobrovoľníkov. Projekt rieši nefunkčnú komunikáciu medzi poľovníkmi a poľnohospodármi pomocou portálu Senoseče.

Čítať ďalej