Biodiverzita nížin

Biodiverzita alebo biologická diverzita (angl. biological diversity) je rozmanitosť živočíšnych alebo rastlinných druhov. Ovplyvňuje ju nadmorská výška, klíma, reliéf, dostupnosť vody, horninové podložie ale aj zásahy človeka. Biologická diverzita predstavuje rôznosť života. Existuje mnoho definícií biodiverzity. V každom prípade ale treba zdôrazniť, že sa jedná o zložitý niekoľkoúrovňový jav prebiehajúci všade na svete.

Svetový fond ochrany prírody definoval v roku 1989 biodiverzitu ako „bohatstvo života na Zemi, milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, vrátane génov, ktoré obsahujú, a zložité ekosystémy, ktoré vytvárajú životné prostredie“ (preklad podľa Kindlmanna a Jersákové). Je to veľmi dôležitý proces i pre budúce generácie a taktiež je veľmi krehký. Narušenie jednej zložky (prostredie, bióm, predátor…) môže viesť až k vyhynutiu niekoľkých druhov, ktoré sú od nich závislé.

Biodiverzita je dôležitá i sama o sebe, no navyše poskytuje spoločnosti veľký počet ekosystémových služieb, ako potraviny, pitnú vodu, opeľovanie, ochranu proti povodniam atď. Všetky tieto služby majú značnú hospodársku a sociálnu hodnotu.

V nížinách Slovenska však za posledných pár desiatok rokov klesla biodiverzita výrazným spôsobom. Stromoradia okolo ciest zostarli a tak sa stávajú terčom štiepkarských firiem. Taktiež sú stromy popri cestách likvidované pod zámienkou ochrany vodičov, ktorí jazdia stále rýchlejšie aj na vedľajších komunikáciách nižšej triedy. Medze prakticky v poľnohospodárskej krajine neexistujú. Aleje a samostatne stojace stromy sa síce zo zákona rušiť nesmú, no v rámci sanačných prác, ak dreviny zostarnú, sa likvidujú. Mnoho alejí a stromoradí v nížinnej krajine Slovenska tvoria agáty, ktoré čelia vyhláseniu za invázny druh a budú zlikvidované. Chýbajú biokoridory medzi jednotlivými ostrovčekmi zelene v krajine. Nížiny sú sužované vetrami a suchom, nakoľko absencia vetrolamov napomáha vetru v naberaní rýchlosti a odnášaní úrodnej pôdy. Nápodobne, pri intenzívnych zrážkach je zadržateľnosť vlahy v krajine problematická, nakoľko nie sú zádržné prvky v poľnohospodárskej krajine a tak dochádza k erózii a odplavovaniu pôdy.

Jedna z ciest je priznať svoj vlastnícky vzťah k pôde. A ako na to? Prečítajte si manuál na inšpirácu: na stiahnutie pdf súbor TU

Obnova zelene  · Vetrolamy  · Alejové pestovanie  · Brehové porasty  · Biopásy