Legislatíva

Zákon č.274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.72/2012 Z.z. a zákona č.115/2013 Z.z., Čl.1, 

§ 25 Povinnosti užívateľa poľ. pozemku:

Užívateľ poľovného pozemku je povinný…

a) dbať pri obhospodarovaní poľovných pozemkov, ich ohradzovaní pri pastve, aby zver, ako aj ostatné živočíchy neboli zraňované alebo usmrcované a aby neboli poškodzované ich biotopy,  

b) oznámiť užívateľovi poľovného revíru aspoň tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov, ktoré sú škodlivé pre zver,…

c) používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov, obilnín a krmovín a pri ich zbere vykonávať práce tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju,  

a
§ 78
Iné správne delikty
(3) Pokutu od 5 000 eur do 15 000 eur uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá

a) ako užívateľ poľovného revíru úmyselne nehospodári v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri normovaný kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov raticovej zveri a jej dobrý zdravotný stav [§ 26 ods. 1 písm. a)],

b) porušuje zákazy alebo neplní povinnosti na ochranu a zachovanie genofondu zveri (§ 20 a 21),

c) porušuje povinnosti alebo zákazy na úseku ochrany poľovníctva (§ 24),

d) ako užívateľ poľovného pozemku neplní povinnosti užívateľa poľovného pozemku (§ 25),

e) ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosti užívateľa poľovného revíru (§ 26),

f) neoznámi Policajnému zboru nález usmrtenej zveri alebo zranenej zveri v rozpore s týmto zákonom; pri celoročne chránenej zveri aj orgánu ochrany prírody a krajiny (§ 63 ods. 5),

g) drží zver v zajatí v rozpore s § 22 alebo nezosúladí držanie zveri v zajatí podľa § 80 ods. 16 do určeného termínu.