Brehové porasty

Brehové porasty sú jedným zo základných predpokladov čistých a živých tokov, ako aj časťou systémových protipovodňových a protieróznych opatrení. Môžu byť tvorené stromami, kríkmi i travinami. Nie sú však len vodohospodárskou potrebou, ale aj formou tvorby krajiny a zabezpečením ekológie vodného toku.

Tieto brehové porasty spravidla kopírujú tvar toku, a spĺňajú znovu viacero funkcií: filtrujú nadbytočné pesticídy a hnojivá z vody stekajúcej z poľa a tak čistia vodu, ktorá sa dostane do potoka. Nadbytok dusíka v potokoch pri poľnohospodárskej pôde je častým problémom a brehové porasty ho pomáhajú redukovať a premieňať potenciálny zdroj problému na výnos v forme dreva. 

Brehové porasty práve vďaka blízkosti vodného toku predstavujú dôležitý biotop pre mnoho vtákov, obojživelníkov i hmyzu.

Taktiež stabilizujú brehy vodných tokov, zatieňujú dno a brehy, a tým znižujú riziko zarastania vodnou flórou. Podieľajú sa na znížení výparu z hladiny, zvýšujú samočistiacu schopnosť toku. Rovnako znižujú účinky vetrov, prašnosť a hluk.  Nesporný význam je podporná funkcia pre chov rýb, vodnú faunu, vtáctvo a zver, majú estetickú a krajinotvornú funkciu.

Výsadba brehových porastov je často inšpirovaná záplavovými lužnými lesmi a poskytuje podľa toho aj ďalšie možnosti diverzifikácie príjmu z farmy (pestovanie košíkarskej vŕby, pestovanie húb) a v kombinácii s kvalitným dizajnom môže výrazne pomôcť pri znižovaní povodňového rizika (napr. spomaľovaním toku, cieleným rozliatim toku tam kde je to bezpečné, spevňovanie hrádzok).

Nevýhody brehových porastov sú v zábere poľnohospodárskej pôdy, neprístupnosti k toku, zhoršení údržby a čistenia koryta mechanizmami, zatienení priľahlých pozemkov a opadávaní listov na ich plochu, koreňovej konkurencii a čiastočnom odčerpávaní živín poľnohospodárskym plodinám, nežiaducom rozrastaní výmladkov a náletov, zarastaním koreňov do drenáže a regulácií, v tom, že ochranu tvoria až po niekoľkých rokoch, možnosti tvorby vývratov, nebezpečí ľadových zápch pri väčších prietokoch. Avšak všetky nevýhody sa dajú negovať vhodne zvoleným manažmentom brehových porastov.