Občianske združenie OZ Zeleň

Naše občianske združenie bolo založené skupinou ľudí s poľovníckym vzdelaním, ktorým ide o to, aby sa rozvíjala biodiverzita krajiny, aby sa o zver v dnešnej modernej a rušnej krajine lepšie staralo z pohľadu rozmanitosti krytu a potravinovej rôznorodosti a aby sa zlepšovalo povedomie obyvateľstva o prírode v súvislosti s poľovníckym hospodárením.

Chceme kooperovať našu činnosť s orgánmi ochrany životného prostredia, Slovenskou poľovníckou komorou, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a ďalšími miestnymi samosprávami a organizáciami súčinnými a nápomocnými pri realizácii stanovených cieľov.

Cieľom občianskeho združenia je:
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia a biodiverzity krajiny pomocou aktivít ako:
– podpora poľovníckych združení a spoločností v starostlivosti o zver a krajinu
– obnova zdrojov vody v krajine prehlbovaním a čistením studničiek a žriediel
– obnovu prirodzenej zelene v krajine (nákup sadeníc, vysádzanie stromov a krov)
– pomoc s prípravou dokumentácie na žiadosti o granty a finančné príspevky z EÚ.
– organizácia a pomoc s prípravou osvetových akcií zameraných na rozširovanie environmentálneho povedomie obyvateľstva
– výstavba a podpora tvorby náučných chodníkov

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä:
– Organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia,
– Realizovať publikačné a konzultačné aktivity
– Presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni.