Dotazník 2018

Vyhodnotenie dotazníka 2018

Prvé verejné zisťovanie situácie pomocou dotazníku prebehlo v mediacoch november a december 2017. Výsledky zistení prezentujeme v nasledujúcom texte: Projekt Živá Lúka v tieni vstupných faktorov

Prekvapivo, až v 29,5% prípadoch neevidujú škody na malej zveri a mláďatách v kosených porastoch vplyvom poľnohospodárskej činnosti. Je to však tým, že odpovede prichádzali aj z oblastí, kde sa intenzívna poľnohospodárska činnosť nevykonáva prípadne z čisto horských revírov.
Na otázku o priemernej výške škôd odpovedali respondenti nasledovne: V 33,9% prípadov neevidujú straty na zveri, respektíve minimálne straty v počte max. jedného kusa. V 40,7% prípadoch evidujú škody v rozsahu 2-5 kusov a v 13% percentách prípadov sú škody v rozsahu 6-10 kusov. Viac ako 10 kusov nahlásilo 12,3% respondentov.
V drvivej väčšine prípadov sa jednalo o srnčiu, bažantiu a zajačiu zver. Až 81,3% percent predstavovali straty na srnčatách, nasledované stratami na zajačej zveri (43,4%) a následne bažantej zveri (21,1%). V 3,6% prípadoch sme zaevidovali straty na jelenej a v 2,4% prípadoch na danielej zveri. Ak by sme brali do úvahy len spodnú hranicu rozsahov pre počet strát, stanovené v dotazníku, tak z odpovedí zisťujeme stratu minimálne 699 kusov zveri. Pri danom percentuálnom zastúpení srnčej zveri vo výsledkoch sa jedná o cca 560 kusov srnčiat.
Síce smutným, avšak podstatným (a v podstate očakávaným) výsledkom je informácia, že v 72,5 percentách prípadov poľnohospodársky subjekt neinformuje užívateľa poľovného revíru 24/48 hodín vopred o plánovanej realizácii kosby. Vo vysokom percente prípadov tak dochádza k porušovaniu zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.72/2012 Z.z. a zákona č.115/2013 Z.z., Čl.1, par.25 Povinnosti užívateľa poľ. Pozemku:
Užívateľ poľovného pozemku je povinný…
b) oznámiť užívateľovi poľovného revíru aspoň tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov, ktoré sú škodlivé pre zver,
Potešujúce však je, že aj napriek neohlasovaniu kosby vopred, až 43,1 percent užívateľov poľovných revírov vykonáva preventívne akcie v kosených porastoch.

V prípade, že ste ešte za Vaše poľovnícke združenie nevyplnili dotazník, môžete tak stále urobiť. Ak sa nazberajú nové odpovede, budú začlenené do vyhodnotenia a zohľadnené vo výsledkoch, rovnako ako aj budete zaradený do prípadnej spolupráce.

Vyplňte aj vy dotazníkový formulár.