Biopásy

Rozorávanie medzí, ciest či intenzifikácia poľnohospodárstva v minulosti sa negatívne podpísali na vzhľade našej krajiny. Volne žijúce živočíchy nemajú dostatok možností pre zabezpečenie potravy, miesta pre hniezdenie, chýba im prirodzený kryt v krajine a orientačné body. Mali by sme sa preto snažiť vrátiť do krajiny životný priestor pre volne žijúce živočíchy. Jednou z možností je realizácia biopásov.

Čo je to biopás?

Biopás je pruhové potravné políčko o šírke 6 – 12 m umiestené na okraji alebo uprostred pôdnych blokov. Zmes osiva pre biopásy sa skladá z pohanky, prosa, kapusty a iných plodín, ako je napríklad obilnina alebo lupina biela. Biopás zostáva na pôde po celý rok (od jarného výsevu do zaorania nasledujúcu jar).

Biopás je zväčša jednoročný. Dominantné sú zmesy obilovín; hlavnou cieľovou skupinou sú semenožravé vtáky a zver.

Nektáronosný pás je obyčajne viacročný. Dominantné sú ďateloviny s pestrou ponukou nektáronosných rastlín; hlavnou cieľovou skupinou je hmyz.

BENEFIT OBOCH je, že poskytujú potravinovú a krytovú základňu pre malú zver, hmyz a vtáctvo hniezdiace na zemi.

Biopásy a multifunkčné okraje polí plnia:

  • poľnohospodárske funkcie (určujú okraje polí, zaisťujú ochranu plodín, redukujú používanie pesticídov, zvyšujú populáciu opelovačov a slúžia ako zdroj ovocia, krmiva a dreva);
  • environmentálne (redukujú vodnú a veternú eróziu, obmedzujú presun agrochemikálií vetrom na susedné kultúry, znižujú odplavovanie hnojív a povrchových látok);
  • biodiverzitné (vytvárajú útočisko a koridor pre voľne žijúce organizmy);
  • a plnia aj sociálno rekreačné úlohy (poľovnícky význam a krajinnotvorný ráz).

Na rok 2021 je stanovená platba za multifunkčné okraje polí – biopásy na ornej pôde: 482,20 € na 1 hektár

Odskúšané výsadbové materiály (nezahrnuté v dotačnom titule MPRV SR):

Osivá Saatbau

Osivá Lovtek