Alejové pestovanie

Alejové pestovanie je pestovanie poľnohospodárskych alebo záhradníckych plodín medzi široko rozostúpenými spravidla rovnobežnými radmi drevín. Takáto forma pestovania môže diverzifikovať príjem z farmy, zvýšiť produkciu pestovaných plodín, vytvoriť biotopy pre predátorov regulujúcich škodcov, poskytnúť ochranu pestovaným plodinám a tak ako väčšina agrolesníckych metód aj zvýšiť estetickú hodnotu krajiny.

Špecifikom tohto pestovania je, že tak ako rastú stromy, mení sa i množstvo a druh plodín pestovaných medzi nimi, keďže množstvo tieňa rastie. Tento proces je nezriedka zakončený výsevom lúky a prechodom na silvopastorálny systém.

Táto technika je použiteľná ako na záhrade so zeleninou predelenou radmi ovocných stromov, tak i vo veľkej mierke môže spríjemňovať nehostinnosť monokultúr. V kombinácii so správnym výpočtom medzier medzi stromoradiami (väčšinou násobky šírky lišty kombajnu), správnym druhom drevín (napr. jelše, karagany) a správnou orientáciou stromoradí voči terénu a teda i toku vody (ideálne po vrstevnici, alebo s čo najmenším sklonom) môže zavedenie tohto sytému aj pre veľkého farmára znamenať nie len nárast zisku, ale i obrovské vyrovnanie škôd, ktoré na ekosystéme páchajú monokultúry.

Úloha drevín v agrolesníckych systémoch:

Produkčné úlohy: Komerčné drevo, palivové drevo, stavebný materiál, ovocie, plody, liečivé produkty, zelené hnojenie, medonosná úloha.

Servisné úlohy: Protierózna funkcia, zlepšenie úrodnosti pôdy, udržanie organickej zložky pôdy a zlepšenie fyzikálnych vlastností pôdy, zlepšenie kolobehu živín, tieň, zlepšenie hydrologického cyklu, udržanie biodiverzity