Malá zver – PROBLÉM 7: Limitované zdroje vody v poľnohospodárskej krajine.

Malá zver a vtáctvo a hlodavce, tak ako všetko živé, je závislé na zdrojoch vody. Avšak presun za zdrojom vody na veľké vzdialenosti nie je obvyklým. Veľkoplošným poľnohospodárskym manažmentom pôdy vymizli z polí remízy a prirodzené zachytávače dažďovej vody. Mnoho prameňov je obnažených a vďaka nedostatočnej vegetácii k ich ochrane pred stále vyššími letnými teplotami sa strácajú z povrchu. Dochádza kúbytku vody v krajine ako možného zdroja tekutín pre malú zver a drobnú faunu a hmyz. Rosné rána sú menej časté, klimatické zmeny v prospech vyšších teplôt sú stále markantnejšie. Leto začína v zmysle teplôt a sucha omnoho skôr, ako v minulosti a suché obdobia sa predlžujú.

RIEŠENIE: Umiestnenie umelých zdrojov vody v krajine, ich dopĺňanie záujmovými organizáciami ako napríklad poľovnícke organizácie či rôzne ochranárske spolky. Prekopanie a obnovenie žriediel vody a ich ochrana výsadbou rastlinných krytov. Taktiež zmena poľnohospodárskej politiky a tvorba medzí a vodozádržných pásov napomôže udržať vodu v krajine a zamedziť zároveň jej erozívnym účinkom.
Je potreba vytvárať oblasti tieňa v krajine, kde by sa vlhkosť uchovávala dlhšie. Opäť teda potreba väčšj biodiverzity a tvorby remízov, stromoradí, biokoridorov a pod.
Od apríla, kedy je už na nížinách núdza o vodu, do konca septembra je potrebné meniť, dopĺňať umelé zdroje vody. Zver si na to zvykne a hojne ich využíva.