Boj proti AMO v poli.

V zmysle aktuálnej epidemiologickej situácie pre africký mor ošípaných, kedy je táto nákaza potvrdená v susedných krajinách v Poľsku, Českej republike a na Ukrajine, je potrebné, aby sa Slovensko pripravilo dôkladne na scenár výskytu vírusu aj na našom území. Štátna veterinárna správa už organizuje informačné kampane a organizuje v spolupráci s poľovníckymi organizáciami monitoring v diviačej populácii. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s veterinárnou správou vydali národný kontrolný program pre africký mor ošípaných  v diviačej populácii na Slovensku v roku 2018, kde je cieľom výrazné zníženie populačnej hustoty diviačej zveri na Slovensku vo všetkých vekových a pohlavných kategóriách. Je ale potrebná koordinácia všetkých zložiek na národnej úrovni. Poľnohospodári z odvetvia živočíšnej výroby, a zvlášť tí, zaoberajúci sa chovom ošípaných, sú už v pohotovosti a súčinnosti. Avšak je potrebné, aby sa zapojili aj poľnohospodári z odvetvia rastlinnej výroby.

Diviačia populácia veľmi často v jarných mesiacoch, kedy podrastú porasty repky olejky, schádza do polí, kde nachádza už dostatočný kryt a pokoj v rozsiahlych parcelách. Časom tu nachádza aj dostatok potravy a krytové a potravinové možnosti poľnohospodárskej krajiny sa rozširujú časom s rastom kukurice, sóje, slnečnice a obilovín. V týchto komplexoch nie je možné poľovníckym obhospodarovaním odloviť dostatočný počet jedincov diviačej zveri, aby sa efektívne znížila populačná hustota zveri. Vnadenie je neúčinné vzhľadom na rozmanité a bohaté potravinové možnosti ponúkané pestovanými komoditami. A lov je tým pádom náhodný.

Vhodným opatrením v tomto prípade by bolo vytvorenie priesekov na parcelách vysokých plodín ako kukurica, repka, slnečnica a sója, ktoré by boli v šírke jedného žacieho zariadenia vytvorené na každých 300 metrov obvodu parcely v oboch na seba kolmých smeroch. V jarnom období je možné toto opatrenie realizovať zaoraním, posmykovaním už zasiatej a vzchádzajúcej repky olejky, alebo pri jarnom osebe ostatných plodín vynechať osev daných pásov. Zníži sa tak celistvosť kultúr zasadených na parcelách a tým pádom sa zníži komfort všetkej raticovej zveri na pobyt v poli (diviačej ale aj inej raticovej zveri). Zároveň by sa umožnil efektívnejší lov poľovníkom možnosťou čakaním v priesekoch a celkovým kontrolovaním výskytu a monitoringu zveri sa zvýši prehľad o jej stavoch. Zároveň sa znížením denzity výskytu výrazne prispeje k zníženiu škôd vytváraných zverou na poľnohospodárskych plodinách.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vydala 18.1.2018 tlačovú správu, vyzývajúcu na intenzívnejšie konanie. Preto bude snáď tento navrhovaný postup prijatý, osvojený a akceptovaný všetkými zainteresovanými zložkami, najmä však poľnohospodármi z rastlinnej výroby ako jedno z možných opatrení na zabránenie výskytu, či šíreniu nákazy AMO.

 

 

zdroj foto: Myslivost.cz a internet