Biopásy na Slovensku.

Aktuálna situácia:

Súčasne je na Slovenku prostredníctvom MPRV SR stále možnosť žiadať o dotačný titul v rámci neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 o finančnú podporu v rámci platieb za Agroenvironmentálne –klimatické opatrenia (10), agroenvironmentálne –klimatické záväzky (10.1) na Multifunkčné okraje polí (biopásy na ornej pôde).

Do podpory môžu byť zaradené orné pôdy v nížinných oblastiach SR (Podunajská nížina, Trnavská tabuľa, Východoslovenská nížina a Záhorská nížina) o minimálnej výmere 3ha ornej pôdy vedenej v LPIS. Biopásy musia byť v šírke min. 5 metrov  (max. 10 metrov) a najmenej 200 metrov dlhé. Osiate zmesou celoročne kvitnúcich rastlín.

Finančné prostriedky boli vyčlenené na realizáciu 12 tisíc ha biopásov na ornej pôde, s dotáciou 350 € na hektár. Do roku 2016 bolo realizovaných LEN 22 hektárov biopásov a multifunkčných okrajov polí. Preto hrozí, že financie prepadnú a nevyčerpajú sa.

Problémy, ktoré sú dôvodom nefunkčnosti tejto podpory sú:

1/ Nízka výška podpory. Dotácia 350 €/ha je málo na to, aby to kompenzovalo jednotnú platbu SEPS (170 €) plus čistý výnos z jedného hektára obsiatej ornej pôdy akoukoľvek pestovanou plodinou.

2/ Problematické zloženie osevnej zmesky na biopásy, ktorá obsahuje divý mak a ovos, ktoré sú považované poľnohospodármi za problematické v zmysle zaburinenia okolia.

3/ Vysoká byrokratická záťaž na evidenciu do systému, kde by sa museli špeciálne zaevidovať tieto pásy pre výpočet obrábanej plochy.

 

Navrhujeme:

1/ Znížiť počet realizovaných hektárov na 5000 ha  a zároveň zvýšiť platbu za hektár na 700€ (nakoľko sa o viac ako polovicu znížila zamýšľaná výmera, je možné zvýšiť dvojnásobne platbu).

2/ Zvyšných 700 000 eur prerozdeliť žiadateľom ako prvotnú dotáciu (napr. 500€ za biopásy do 5ha; 1000€ za biopásy do 10ha; 1500€ za biopásy nad 10ha) na realizáciu opatrenia pre kompenzáciu byrokraticky zvýšenej náročnosti evidencie v LPIS.

3/ Zmeniť zloženie zmesky na menej problematické z pohľadu poľnohospodárov a zaradiť do nej nektáronosné byliny.

 

Výsledok zmien:

  • Vyššie čerpanie dotácií z programu rozvoja vidieka
  • Tvorba biopásov zvýši podporu biodiverzity krajiny a poskytne potravinové a krytové možnosti zveri, hmyzu a vtákom.
  • Zaradenie nektáronosných bylín do biopásov bude pozitívnym faktorom pre včelárov a včely, nakoľko tieto kvitnú po odkvitnutí repky a agátu, a pred kvitnutím slnečnice a teda bude vyplnená medzera v období bez kvetov v krajine.
  • Narušenie monokultúrneho rázu krajiny a monokultúry plodín zmenší komfort pre raticovú zver, ktorá nebude zostávať v týchto plochách a znížia sa škody na poľnohospodárskych plodinách.
  • Znížením koncentrácie diviačej zveri v narušených monokultúrach sa výrazne predíde potenciálnemu šíreniu Afrického moru ošípaných (viď Národný kontrolný program (NKP) pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2018)
  • Po žatve sa zníži nepriaznivý dopad tzv. požatevného šoku pre faunu v krajine.
  • Biopásy budú mať aj čiastočne vodozádržnú funkciu v krajine.